LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL

Des dels inicis de Brot SLU i per aplicar l’objectiu de lluita contra la marginació i la seva estratègia per la inserció, s’ha aplicat el principi “d’aprendre a treballar, treballant”, entenent que la pràctica real en entorn empresarial era la millor fórmula que es podia oferir als joves en risc, exclosos del sistema d’ensenyament reglat i refractaris a models de formació on l’aula i la teoria en siguin elements centrals. El món del treball exigeix uns ritmes, una flexibilitat, una disciplina i una implicació que no es poden assajar eficaçment en entorns simulats.


HISTÒRIA

Brot SLU, és una empresa social d’inserció que es va constituir l’any 2005, emparada per la llei d’empreses socials d’inserció (Llei 27/2002 de 20 de desembre).


Abans de constituir-se legalment com a empresa d’inserció, l’activitat estava integrada dins els diferents recursos educatius-formatius i empresarials de la Fundació OSCOBE. Des de l’any 2002 fins a l’actualitat la Fundació OSCOBE està realitzant els programes d’inserció laboral de persones amb dificultats d’inserció laboral. El bagatge i experiència professional que aquesta entitat ha acumulat al llarg dels anys ha estat traspassada als professionals que gestionen l’empresa d’inserció Brot. D’altra banda, l’empresa està ubicada dins la finca propietat de la Fundació i, per tant, existeix un alt nivell de relació i cooperació amb els diferents recursos formatius i professionals d’aquesta.


Inicialment, la creació d’una empresa de jardineria sorgeix principalment arran de la constatació de dos dades: possible viabilitat econòmica del projecte (gran demanda de serveis de jardineria), i demanda del mercat de professionals mínimament especialitzats (gran nombre d’empreses de jardineria a la província). Posteriorment, l’any 2007 l’empresa realitza una ampliació del seu objecte social en l’activitat de serveis a la restauració, hostaleria i lleure, especialment a les instal·lacions de la Fundació convertint-se així en l’estructura d’inserció de les persones prèviament formades.

POLÍTICA DE L'EMPRESA

Consulta el document